UWAGA!!!
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć tylko W FORMIE ELEKTRONICZNEJ przez portal internetowy ILB (ILB Kundenportal) bez podpisów. JEDYNYM DOKUMENTEM, który ma być złożony w formie papierowej i podpisanym przez beneficjenta wiodącego jest „Potwierdzenie do wniosku”. Ten dokument musi wpłynąć do WS w ciągu 3 dni po zamknięciu naboru. Dokumentacja techniczna, która ze względu na objętość nie może zostać załadowana w systemie, może zostać złożona w formie papierowej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Podręczniku beneficjenta, Rozdz. V.2. oraz w ogłoszeniu o naborze (punkt VII).

 

Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb.de

(Zmienianie ustawień językowych programu Internet Explorer)

 

Podręcznik beneficjenta

Potwierdzenie do wnisoku

Koncepcja projektu

Dokument dodatkowy Informacje o przedsiębiorstwie

Dokument dodatkowy Oświadczenie de-minimis

Dokument dodatkowy Pełnomocnictwo

Kalkulacja kosztów

Udokumentowanie zabezpieczenia wkładu własnego

Porozumienie partnerskie (z dnia 19.04.2017 r.)

 

Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania

Instrukcja do wypełniania wniosku

Instrukcja do kalkulacji kosztów

 

„Informacje”:

Informacja INTERREG: Zasada „de minimis“

Informacja INTERREG dla polskich partnerów projektów: Postanowienia w zakresie zamówień (z dnia 15.05.2017 r.)

Informacja INTERREG dla niemieckich partnerów projektów: Zasady udzielania zamówień

Informacja INTERREG: Promowanie równego statusu mężczyzn i kobiet i niedyskryminacja

Informacja INTERREG: Identyfikacja w myśl postanowień dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Informacja INTERREG: Postanowienia w zakresie informacji i promocji

Informacja INTERREG: Definicja MŚP Unii Europejskiej

Informacja INTERREG: Zrównoważony rozwój

Informacja INTERREG: Oświadczenia w sprawie informacji o istotnym znaczeniu dla prawidłowego wykorzystania przyznanego dofinansowania

Informacja INTERREG: Działalność gospodarcza i pozagospodarcza