Powitanie

Proces integracji europejskiej jest najbardziej znaczącym i interesującym sukcesem w nowoczesnej historii Europy. Laboratorium i jednocześnie napędem procesu integracji jest współpraca transgraniczna, współfinansowana z Programu INTERREG A. Od sukcesu wzajemnego porozumienia, zaufania i życia w regionie przygranicznym będzie zależało, na ile jego mieszkańcy zintegrują się w wielojęzycznym, multikulturowym społeczeństwie. Kto chce pokonywać granice, potrzebuje otwartości, odwagi i cierpliwości.
Dla partnerów z Polski i Brandenburgii decydującym czynnikiem w tym procesie jest fakt, że granica straciła znaczenie dzielące. Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 ma być postrzegany jako fundament wspólnego polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, który wpisuje się w wizję Europy regionów.
Fundament współpracy oznacza przy tym odpowiedzialność w ramach solidnego partnerstwa mającego na celu tworzenie wspólnej przyszłości. Kraj Związkowy Brandenburgia cieszy się z przekazanej mu przez polskiego partnera odpowiedzialności za prowadzenie Programu Współpracy w nowym okresie programowania 2014-2020. Budowane przez lata dobre partnerstwo w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wyróżnia się właśnie tym, że partnerzy potrafią podzielić się odpowiedzialnością i z pełnym zaufaniem powierzać sobie nawzajem zadania.
Wyzwania kolejnego okresu programowania od 2014 roku nie są wcale mniejsze w porównaniu z dotychczasowymi. Regiony zlokalizowane na obrzeżach obszaru wsparcia nadal muszą nadrobić straty wobec metropolii. Ważne jest, aby ten dystans się nie zwiększył.
Właśnie Europejska Współpraca Terytorialna na polsko-niemieckiej granicy wyróżniała się w różnych okresach programowania swoją różnorodnością oraz innowacyjnym charakterem i sięgała swoją popularnością poza Brandenburgię i województwo lubuskie. Partnerzy Programu Współpracy chcą nawiązać do tego sukcesu w kolejnej perspektywie Programu INTERREG V A.

Więcej dodatkowych informacji otrzymają Państwo na www.europa.brandenburg.de

Information

Program Współpracy

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 to program dofinansowany przez Unię Europejską wspierający współpracę trangraniczną. Program Współpracy jest podstawowym dokumentem, ...

Dla wnioskodawców

W ramach Programu Współpracy INTERREG V A 2014-2020 wspierane są wspólne projekty transgraniczne, w których uczestniczy przynajmniej jeden partner polski i jeden niemiecki. Wniosek może być złożony j...
Aktualności
Aktualności

Aktualności

  WAŻNE: Portal ILB będzie w okresie od 27.04.2017 r. do 03.05.2017 (włącznie) niedostępny. Sytuacja ta wynika z przenoszenia się siedziby ILB do innego budynku.
Zaktualizowany Harmonogram naborów znajdą Państwo tutaj.
POSZUKUJEMY DWÓCH PRACOWNIKÓW DO WZMOCNIENIA ZESPOŁU WSPÓLNEGO SEKRETARIATU! SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI.
 • Wspólny Sekretariat poszukuje pracownika na jeszcze jedno stanowisko. Opis stanowiska znajduje się tutaj.
 • Wspólny Sekretariat poszukuje pracownika na nowe stanowisko. Opis stanowiska znajduje się tutaj.  
 
 • Informacje o drugim naborze znajdą Państwo tutaj.
 
 • UWAGA!!! JUTRO KOŃCZY SIĘ DRUGI NABÓR!!! WSZYSTKIE DOKUMENTY WNIOSKU MUSZĄ ZOSTAĆ PRZESŁANE W PORTALU ILB DO 13.01.17 DO GODZ. 23:59! DOKUMENT "POTWIERDZENIE DO WNIOSKU" MUSI ZOSTAĆ PODPISANY I ZŁOŻONY W FORMIE PAPIEROWEJ WE WSPÓLNYM SEKRETARIACIE DO 18.01.17.
   
 • UWAGA!!! Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć tylko W FORMIE ELEKTRONICZNEJ przez portal internetowy ILB (ILB Kundenportal) bez podpisów do dn. 13.01.2017 r. JEDYNYM DOKUMENTEM, który ma być złożony w formie papierowej i podpisanym przez beneficjenta wiodącego jest „Potwierdzenie do wniosku”. Ten dokument musi wpłynąć do WS w ciągu 3 dni po zamknięciu naboru. Dokumentacja techniczna, która ze względu na objętość nie może zostać załadowana w systemie, może zostać złożona w formie papierowej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Podręczniku beneficjenta, rozdz. V.2. oraz w ogłoszeniu o naborze (punkt VII).
 • UWAGA!!! W dniach 14.12./15.12.2016 Komitet Monitorujący spotkał się ponownie. Druga część wybranych projektów osi priorytetowej IV znajduje się tutaj.
 
 • Informacje o zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący projektach złożonych w ramach pierwszego naboru znajdą Państwo tutaj.
 
 • Wspólny Sekretariat oferuje warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosku elektronicznego. Warsztaty przeznaczone są dla wnioskodawców, mających zamiar aplikować o środki w ramach osi priorytetowych I i III (2. nabór). Formularz zgłoszeniowy wraz z terminami warsztatów znajduje się tutaj. Liczba uczestników jednego warsztatu jest ograniczona, dlatego prosimy o rejestrację tylko 1 osoby z danej organizacji.

 • V posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 odbędzie się w dniach 07.-08.12.2016 r.Komitet Monitorujący zajmie się m.in. podejmowaniem uchwał i wyborem projektów złożonych do dofinansowania w ramach 1. naboru w OP II oraz OP IV.

 1. Podręcznik beneficjenta INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 znajdą Państwo tutaj.
 2. Nowa informacja INTERREG: Działalność gospodarcza i pozagospodarcza znajdą Państwo tutaj.
 3. Ruszył 2 nabór wniosków! Informujemy, że w zakładce OGŁOSZENIE O NABORZE zostało opublikowane ogłoszenie o 2 naborze wniosków na projekty regularne. Ogłoszenie dotyczy I i III osi priorytetowej Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.
 4. W dniu 20.10.2016 r. odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego w Frankfurcie nad Odrą. Zatwierdzone zostały zmiany w Podręczniku Beneficjenta, m.in. uproszczenie w procedurze składania wniosków o dofinansowanie (rezygnacja z formy papierowej), zatwierdzono projekty parasolowe Euroregionu Pro Europa Viadrina i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz przyjęto plan ewaluacji.Przyjęte przez Komitet uproszczenia będą obowiązywać już od II naboru. II nabór zostanie otwarty w dniu 27 października 2016 r. dla priorytetów: I (Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego) i III (Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji).Dalsze informacje/aktualizacje dot. II naboru będą publikowane na naszej stronie internetowej – tak więc warto zaglądać tu co jakiś czas.
 5. Szkolenia i działania doradcze (Październik 2016 – Styczeń 2017)
 6. Wspólny Sekretariat serdecznie zaprasza do zapoznania się z prezentacjami ze szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
 7. W Plikach do pobrania dostępne jest logo Programu w różnych formatach.
 8. Informacja Koordynatora Krajowego ws. nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych                                                                Aktualizacja z dnia 02.08.2016 r.! Uzupełnienie dot. ww. nowelizacji
 9. Kryteria wyboru projektów są już dostępne w Plikach do pobrania.
 10. Wspólny Sekretariat oferuje konsultacje dot. przygotowania projektu. Terminy spotkań mogą Państwo ustalić mailowo lub telefonicznie.
 

Kalendarz na rok 2017 

Kalendarz na rok 2017 jako PDF do pobrania
170116_Interreg_Kalender_2017_Deckblatt

Formularze dla wnioskodawców

Potwierdzenie do wnisoku Koncepcja projektu Dokument dodatkowy Informacje o przedsiębiorstwie Dokument dodatkowy Oświadczenie de-minimis Dokument dodatkowy Pełnomocnictwo Kalkulacja kosztów
mehr dazu

Pakiet aplikacyjny

UWAGA!!! Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć tylko W FORMIE ELEKTRONICZNEJ przez portal internetowy ILB (ILB Kundenportal) bez podpisów. JEDYNYM DOKUMENTEM, który ma być złożony w formie papier
mehr dazu