Powitanie

Proces integracji europejskiej jest najbardziej znaczącym i interesującym sukcesem w nowoczesnej historii Europy. Laboratorium i jednocześnie napędem procesu integracji jest współpraca transgraniczna, współfinansowana z Programu INTERREG A. Od sukcesu wzajemnego porozumienia, zaufania i życia w regionie przygranicznym będzie zależało, na ile jego mieszkańcy zintegrują się w wielojęzycznym, multikulturowym społeczeństwie. Kto chce pokonywać granice, potrzebuje otwartości, odwagi i cierpliwości.
Dla partnerów z Polski i Brandenburgii decydującym czynnikiem w tym procesie jest fakt, że granica straciła znaczenie dzielące. Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 ma być postrzegany jako fundament wspólnego polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, który wpisuje się w wizję Europy regionów.
Fundament współpracy oznacza przy tym odpowiedzialność w ramach solidnego partnerstwa mającego na celu tworzenie wspólnej przyszłości. Kraj Związkowy Brandenburgia cieszy się z przekazanej mu przez polskiego partnera odpowiedzialności za prowadzenie Programu Współpracy w nowym okresie programowania 2014-2020. Budowane przez lata dobre partnerstwo w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wyróżnia się właśnie tym, że partnerzy potrafią podzielić się odpowiedzialnością i z pełnym zaufaniem powierzać sobie nawzajem zadania.
Wyzwania kolejnego okresu programowania od 2014 roku nie są wcale mniejsze w porównaniu z dotychczasowymi. Regiony zlokalizowane na obrzeżach obszaru wsparcia nadal muszą nadrobić straty wobec metropolii. Ważne jest, aby ten dystans się nie zwiększył.
Właśnie Europejska Współpraca Terytorialna na polsko-niemieckiej granicy wyróżniała się w różnych okresach programowania swoją różnorodnością oraz innowacyjnym charakterem i sięgała swoją popularnością poza Brandenburgię i województwo lubuskie. Partnerzy Programu Współpracy chcą nawiązać do tego sukcesu w kolejnej perspektywie Programu INTERREG V A.

Więcej dodatkowych informacji otrzymają Państwo na www.europa.brandenburg.de

Information

Program Współpracy

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 to program dofinansowany przez Unię Europejską wspierający współpracę trangraniczną. Program Współpracy jest podstawowym dokumentem, ...

Dla wnioskodawców

W ramach Programu Współpracy INTERREG V A 2014-2020 wspierane są wspólne projekty transgraniczne, w których uczestniczy przynajmniej jeden partner polski i jeden niemiecki. Wniosek może być złożony j...
Aktualności
Aktualności

Aktualności

 1. W dniu 20 października 2016 w Frankfurcie nad Odrą odbędzie się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020.  KM zajmie się następującymi tematami: regulamin KM, zmiany Podręcznika beneficjenta, zatwierdzenie obydwu projektów parasolowych złożonych w ramach Funduszu Małych Projektów, przyjęcie Planu ewaluacji, aktualizacje planu naborów wniosków oraz strategii i planu komunikacji. Ponadto KM podejmie decyzję ws. ustalenie terminu kolejnego posiedzenia KM, które poświęcone zostanie wyborowi projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków projektowych.
 2. Podsumowanie pierwszego naboru znajdą Państwo tutaj.
 3. Ze względu na sprawdzanie wniosków o dofinansowanie w okresie od 23.08.16 do 20.10.16 WS nie będzie prowadził indywidualnego doradztwa. WS jest do Państwa dyspozycji telefonicznie od pon. do czw. od godz. 10.00-12.00. W pierwszej połowie października WS przeprowadzi dwa szkolenia nt. składania wniosków, kwalifikowalności wydatków i składania wniosków online dla potencjalnych beneficjentów, którzy mają zamiar składać wnioski w ramach drugiego i trzeciego naboru. Indywidualne doradztwo będzie podjęte ponownie przez WS w drugiej połowie października.
 4. WAŻNE!!! Informacja dla wnioskodawców w bieżącym naborze: Portal internetowy ILB działa ponownie i jest do Państwa dyspozycji. Z powodu problemów technicznych 18.08.2016 termin składania wniosków jest przedłużony do 22.08.2016, do godz. 17:00. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty w ramach Osi Priorytetowych z 19.05.2016r. Termin, miejsce i forma składania wniosków zmienione jest w pkt. VI w następujący sposób: Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 22.08.2016 o godz. 17:00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Uwaga! Wniosek został złożony w wyznaczonym terminie, jeżeli: a) Wniosek w formie elektronicznej został złożony poprzez portal internetowy ILB przed upływem terminu zakończenia naboru wniosków w konkursie oraz b) Wniosek w formie papierowej został złożony w Wspólnym Sekretariacie przed upływem terminu zakończenia naboru wniosków w konkursie (decyduje data wpływu do WS, tj. nie później niż do 22.08.2016 do godz. 17:00 Ponadto zespół Wspólnego Sekretariatu jest dziś do Państwa dyspozycji do godz. 17.00.
 5. WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH Z POLSKI: MOST W SŁUBICACH (byłe przejście graniczne) JEST ZAMKNIĘTY DLA RUCHU SAMOCHODOWEGO! MOST OTWARTY JEST DLA RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO. ZALECAMY ZAPARKOWANIE W SŁUBIACH I DOJŚCIE DO WS PIESZO. DOJAZD DO FRANKFURTU AUTEM MOŻLIWY JEST TYLKO PRZEZ ŚWIECKO! Tu informacja prasowa na ten temat: http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/8924-zamkniecie-mostu-granicznego-w-slubicach
 6. WAŻNE! Zaktualizowany załącznik „Koncepcja projektu“: dla pytania nr 5 (Opis struktury oraz zakresy odpowiedzialności) została zwiększona ilość znaków.Dokumenty dotyczące opisu związanych z projektem stanowisk pracy planowanego w projekcie personelu oraz ew. wymagania kwalifikacyjne wraz z zaszeregowaniem płacowym będą musiały zostać złożone najpóźniej w momencie podpisania umowy o dofinansowanie.W momencie składanie wniosku nie będą wymagane dodatkowe dokumenty.
 7. Ze względu na przeprowadzane warsztaty Wspólny Sekretariat jest dostępny telefonicznie we wtorki i czwartki po godz. 13.00 , a w środy ze względu na indywidualne doradztwa także po godz. 13.00.
 8. UWAGA!!! Zaktualizowana wersja tabeli excel „Kalkulacja kosztów i finansowania” została opublikowana pod „Nabór wniosków (Call)”→”Pakiet aplikacyjny”. Jest to załącznik obowiązkowy dla każdego partnera projektu, w tym beneficjenta wiodącego, jeśli ponosi on wydatki w projekcie.
 9. UWAGA!!! Nowy formularz „Udokumentowanie zabezpieczenia wkładu własnego” został opublikowany pod „Nabór wniosków (Call)”→”Pakiet aplikacyjny”. Jest to załącznik obowiązkowy dla każdego partnera projektu, w tym beneficjenta wiodącego, jeśli ponosi on wydatki w projekcie.
 10. Wspólny Sekretariat oferuje warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosku elektronicznego. Warsztaty przeznaczone są tylko dla wnioskodawców, mających zamiar aplikować o środki w ramach osi priorytetowych II i IV (1. nabór). Formularz zgłoszeniowy wraz z terminami warsztatów znajduje się tutaj. Liczba uczestników jednego warsztatu ograniczona jest do 10 osób, dlatego prosimy o rejestrację tylko 1 osoby z danej organizacji. Warsztaty dla kolejnych osi priorytetowych odbędą się w październiku/listopadzie.
 11. Wspólny Sekretariat serdecznie zaprasza do zapoznania się z prezentacjami ze szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
 12. Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie (1.nabór)W dniu 19.05.2016 r. zostaje uruchomiony pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowych II oraz IV. Nabór będzie otwarty do 19.08.2016 r. Wspólny Sekretariat serdecznie zaprasza do składania wniosków. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
 13. W Plikach do pobrania dostępne jest logo Programu w różnych formatach.
 14. Informacja Koordynatora Krajowego ws. nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych                                                                Aktualizacja z dnia 02.08.2016 r.! Uzupełnienie dot. ww. nowelizacji
 15. Kryteria wyboru projektów są już dostępne w Plikach do pobrania.
 16. Wspólny Sekretariat oferuje konsultacje dot. przygotowania projektu. Terminy spotkań mogą Państwo ustalić mailowo lub telefonicznie.
formular

Formularze dla wnioskodawców

Koncepcja projektu (wersja z 02.08.2016) Dokument dodatkowy Informacje o przedsiębiorstwie Dokument dodatkowy Oświadczenie de-minimis Dokument dodatkowy Pełnomocnictwo Kalkulacja kosztów  (w
mehr dazu
download

Pakiet aplikacyjny

    Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb.de (Zmienianie ustawień językowych programu Internet Explorer)   Po
mehr dazu